เมื่อวันที่15-16 มีนาคม พ.ศ.2561 ได้ทำกิจกรรม Internal Audit ของบริษัทเอส.บี.เจ จำกัด เพื่อเตรียมที่จะขอการรับรอง มาตรฐาน ISO9001:2015 ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561