เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( United Registrar of Systems (Thailand) Limited.) ผู้รับรองระบบ ISO9001:2015 ให้กับ บริษัท เอส.บี.เจ.จำกัด ได้เข้ามาตรวจติดตามเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ ISO9001:2015 (Re-Certificate)