เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( United Registrar of Systems (Thailand) Limited. ผู้รับรองระบบ ISO9001:2015 ให้กับ บริษัท เอส.บี.เจ.จำกัด ได้เข้ามาตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ครั้งที่2# (2nd Surveillance Audit)