เมื่อ วันที่ 17 ต.ค.60 บริษัท วีเอ็มอีซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด ได้เข้ามาตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า
โดยคุณ เชาวลิต คำสุข (วิศวกรไฟฟ้าผู้รับรอง), คุณสุเทพ เพ่งพิศ (วิศวกรผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน),
คุณสุมิตรา โนนตุง (ผช.วิศวกรผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน)
โดยใช้เครื่องมือ ถ่ายภาพความร้อนตรวจเช็คการคลายตัวของน๊อตยึดกับสายไฟ,
ตรวจเช็คความถูกต้องของระบบไฟฟ้า,ตรวจเช็คการรั่วของกระแสไฟฟ้า
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการปรับปรุงต่อไป